Äntligen datorer

I många år har jag drivit frågan om stöd till dator och internetuppkoppling som handikappersättning av Försäkringskassan eller som försörjningsstöd av Socialtjänsten. Så det var mycket glädjande att läsa att det nu blir verklighet i Härnösand. Äntligen en seger för oss med psykiska funktionsnedsättningar som inte har råd med så grundläggande och viktiga hjälpmedel som dator och uppkoppling till nätet. Tänk att en så självklar sak ska vara svår att få igenom i hela landet.

Surfa lugnt!

/Khai Chau


Populära kok- och städböcker

På  konferensen som handlade om tvångsvård fick jag möjlighet att visa lite hjälpmedel vid ett informationsbord. Många personer visade intresse för kok- och städboken och undrade var böckerna går att köpa om inte arbetsterapeuten förskriver dem som hjälpmedel.

Städboken ger dig med ord och bild och steg för steg anvisningar tips på hur du kan laga mat och städa på ett enkelt sätt. Böckerna kan vara bra för dig som tycker att städning och matlagning är svårt och krångligt. Genom enkla steganvisningar moment för moment sparar det på dina energier. I min nästa blogg ska jag ta upp resonemang kring energibalansen.  Här kan du beställa: kokboken. Här kan du beställa: städboken. Bildspel hur man steg för steg städar toaletten.

/Anneli Westling

Hjälpmedelsambassadör


Lärverktyg för elever

Det finns lärverktyg som ger eleven stöd att strukturera, prioritera och fokusera. Ett exempel är Schola Comai som fungerar på mobiltelefoner och surfplattor som använder Android. Med lärverktyget blir det möjligt för elever och lärare att ha struktur och kontroll på skoldagens aktiviteter. Schemat läggs in via ett webbaserat gränssnitt av läraren. Det finns möjlighet till schema, kalender (med bild, ljud, text och filmpåminnelse), bildserie, ljudinspelning och visuellt tidsstöd. Läs mer här.

/Anneli Westling

Hjälpmedelsambassadör


Fördubblad förskrivning av kognitiva hjälpmedel

Från 2009 till 2011 fördubblades förskrivningen av kognitiva hjälpmedel  i de tre län som var modell landsting i det nyligen avslutade projektet” Hjälpmedel i fokus –för personer med psykiska funktionsnedsättningar”. Förskrivningen inom dessa tre landsting ökade från 636 stycken 2009 till 1 142 stycken  år 2011. Härtill kommer en markant ökning även av arbetsförmedlingens förskrivningar.

En väsentlig orsak till denna utveckling är naturligtvis projektet. Men brukarorganisationernas arbete har också varit betydelsefullt. Kunskaperna om hjälpmedel i olika personalgrupper har ökat och 14% av dem som svarat i utvärderingen av projektet anger att de fått kännedom om kognitiva hjälpmedel genom brukare!

Av utvärderingen kan man också se att den del av projektets kostnader som avser informations – och utbildningskostnader i modell landstingen avsevärt understiger  de beräknade samhällsekonomiska intäkterna på grund av de förskrivna hjälpmedlen. Projektet som sådant har alltså varit mycket lönsamt förutom alla andra goda effekter.

Informations – och utbildningsinsatser har genomförts även i övriga landsting och där har också förskrivningen ökat om än något mindre än i modell landstingen. Totalt har 12 000 personer ur berörda personalgrupper deltagit i projektets utbildningar och informationsinsatserna har nått cirka 50 000 personer bland annat politiker och andra beslutsfattare. Kunskaperna om hjälpmedel vid psykiska funktionsnedsättningar har ökat betydligt liksom medvetenheten om dess nytta. Detta lovar gott för framtiden men kräver också att brukarorganisationerna driver på så att utvecklingen inte avstannar.

En glädjande utveckling således. Men det finns ändå stora brister i hjälpmedelsförsörjningen :  den stora regionala skillnaden i förskrivningen av hjälpmedel – om du får hjälpmedel beror på var du bor; ett sammelsurium av regelsystem – det är svårt att få reda på hur man får hjälpmedel; olika regionala/kommunala regler för kostnader för hjälpmedel. Det politiska mod som behövs för att bringa reda i detta saknas sedan länge.

/Hans Kihlström


Att hitta balans i livet och minska stress

Det finns många knep för att hitta bättre balans i livet och att minska stressen. Här tar jag upp ett knep. Precis som bilen behöver påfyllning av bensin, behöver vi människor påfyllning av det som ger oss energi. Börja med att skriv ned med grön penna det som ger dig energi.  Till exempel:

 • läsa en bra bok
 • gå i skogen och plocka svamp                                           
 • se en bra film
 • lyssna på musik
 • bara ligga på soffan och vila
 • dansa, motionera.
 • äta en god middag
 • ägna mig åt mina specialintressen
 • goda vänner
 • goda samtal
 • kravlös närhet

Skriv sedan ned med röd penna det som tar energin ifrån dig och det du blir stressad av. Det kan vara allt möjligt, till exempel:

 • musik
 • stora lokaler
 • starka dofter
 • starkt ljus.
 • när ingen förstår en  ( i skolan eller på arbetsplattsen)
 • tråkiga göromål
 • negativ kritik
 • understimulerad
 • för mycket stimulans
 • stress
 • när ingen tror på det man säger
 • när man inte får vara den man är
 • när man inte får vara för sig själv
 • för mycket människor
 • negativa människor
 • egoistiska människor.
 • bitterhet
 • bråk
 • dåliga vibbar

Sätt in dessa punkter i veckoschemat och se hur mycket det är som ger energi respektive tar energi under veckan. Om det är för mycket röda punkter i schemat under en vecka så försök att lägga in en grön punkt istället. Titta på varje röd punkt och se om det går att ta bort något rött under veckan. 

Vid stress ökar symtom. Många med psykiska funktionsnedsättningar tål inte stress och har brist på energi. Svårigheterna dränerar en på energi med ökad stresskänslighet och minskad ork som följd.

/Anneli Westling

Hjälpmedelsambassadör

Kolla in denna kalender

/


Mobilen som kognitivt hjälpmedel

Handatorn, t ex Handi eller dess mobiltelefonvariant Handifon, är mångsidiga och utmärkta hjälpmedel för människor med kognitiva funktionsnedsättningar. Priset gör att landstingen/kommunerna kan vara ovilliga att förskriva dem som hjälpmedel eftersom de flesta av de funktioner som ryms i dem också kan fås i en mobiltelefon/smartphone.

För somliga kan det räcka med en vanlig mobiltelefon. I de flesta mobiltelefoner finns  användbara funktioner som standard t ex Kalender, Röstanteckningar,SMS-påminnelser,Timer,GPS-funktion,Adressbok.

Med en mer avancerad mobiltelefon kan man också få sådana speciella funktioner som finns i t ex Handi . Dessa smartphones  kan anpassas med små program, så kallade appar.

Appar som kan användas som kognitivt stöd i vardagen kan avse: Minnesstöd, Tidsuppfattning, Ekonomi och inköp, Planering och påminnelser, Stöd i stressande och ångestfyllda situationer, Lokalisering, Alarm
 
För detaljer se här.

Den som redan har en smartphone kanske själv kan skaffa lämpliga appar, annars bör man kunna få hjälp av en arbetsterapeut på samma sätt som vid förskrivning av hjälpmedel (fråga på vårdcentral eller hjälpmedelscentral).

Värre är det för den som på grund av dålig ekonomi inte har råd att själv skaffa smartphone och abonnemang. eftersom dessa för närvarande inte förskrivs som hjälpmedel. Pröva gärna med att söka försörjningsstöd (fd socialbidrag). Också här går vägen via en arbetsterapeut som kan intyga behovet av smartphone som hjälpmedel. Socialnämnden ska verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin

livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra (Socialtjänstlagen 5 kap 7 §). Om det finns särskilda skäl, till exempel om någon av medicinska skäl behöver dyrare kost eller har en funktionsnedsättning som medför högre levnadsomkostnader kan bidrag ges med högre belopp än riksnormen.

/Hans Kihlström


Kognitiva hjälpmedel? Det beror på var du bor

Hur bär man sig åt för att få ett kognitivt hjälpmedel? Det är en fråga som många ställer sig. Kan man få ett bolltäcke? En handifon?  Kostar det något? Svaret på alla dessa frågor blir: Hjälpmedelscentralen eller vårdcentralen kan svara på hur det fungerar där du bor. Den klinik där du eventuellt är patient bör också kunna hjälpa till.

Hjälpmedelsverksamheten inom ett landsting kan alltså var ordnad i stort sett hur som helst och reglerna för förskrivning av hjälpmedel kan också variera avsevärt. Hjälpmedel som man kan få gratis i ett landsting kan man få betala hyra för i annat och i ett tredje kan man inte få det alls. Landstingen har i regel listor över de hjälpmedel som man inom landstinget har beslutat att tillhandahålla. Behöver man ett hjälpmedel som inte finns på listan kan man i de flesta fall göra en särskilda ansökan om att få det hjälpmedel  man behöver.

Om man då frågar  hur  det kan vara på det här viset, blir svaret att detta är reglerat i Hälso –och sjukvårdslagen (HSL).  Där står det nämligen:

Landstinget skall erbjuda hjälpmedel för funktionshindrade till  dem som är bosatta inom landstinget och stadigvarande vistas där,.

Landstingets ansvar omfattar dock inte hjälpmedel som en kommun inom landstinget har ansvar för.

Landstinget får även utan samband med överlåtelse av ansvar för hälso- och sjukvård träffa överenskommelse med en kommun inom landstinget om att kommunen skall ha ansvar för hjälpmedel för funktionshindrade.

Vissa hjälpmedel tillhandahålls alltså av kommunen och andra av landstinget. Bedömning av ditt behov av kognitiva hjälpmedel och förskrivning av ett sådant görs i regel av en arbetsterapeut.  Blir du missnöjd med resultatet kan du inte överklaga eftersom du inte har någon rättighet till hjälpmedel men landstinget har alltså en skyldighet att kunna tillhandahålla sådana. Klaga kan du förstås göra t ex till arbetsterapeutens chef och begära ny bedömning.

Landstingen (regionerna) och kommunerna har information om hjälpmedelsförsörjningen på sina hemsidor. Den är inte alltid, eller snarare sällan, särskilt lättillgänglig. Pröva att söka på Google med t ex landstingets namn + hjälpmedel (eller kognitiva hjälpmedel)

Landstingen och kommunerna är inte de enda aktörerna på hjälpmedelsområdet. Arbetshjälpmedel hanteras av försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Man kan få bidrag till hjälpmedel på arbetet genom försäkringskassan om man har en funktionsnedsättning som gör det svårt att klara av arbetet eller deltar i rehabilitering eller behöver hjälp att kunna återgå i arbete. Arbetsförmedlingen har ansvar för de arbetshjälpmedel man behöver för att kunna ta ett nytt arbete om man har en funktionsnedsättning.  

/Hans Kihlström


Handdator som hjälpmedel

Jag önskar alla ett Gott Nytt År och god fortsättning på år 2012.

Här är ett exempel på ett bra hjälpmedel i form av handdatorn Handi. Handi har en programvara för tids- och planeringshjälpmedel. Kalen­dern är grundfunktionen men dessutom finns bland annat minnesstöd, vägbeskrivning, röstanteckningar, formulärhanterare m.m.

På Hjälpmedelsinstitutets hemsida www.hi.se kan ni få bra information om hjälpmedel.  

/Anneli Westling


Bollväst, bolltäcke och kedjetäcke

Jag har fått höra att personer som använt sig av en bollväst är positiva och att resultaten varit mycket positiva! Min dotter använder bollvästen jämt. Det skyddar henne mot yttre stimuli och intryck. Hon får bättre kroppsuppfattning. Många säger att både bollväst och de olika tyngdtäckena såsom kedjetäcke, bolltäcke ”Håller ihop mig” både kroppsligt och själsligt.

Många upplever att t ex en bollväst är bra när man har dålig kroppsuppfattning, känner oro i kroppen eller är uppe i varv. Många tar på sig mycket kläder för att skydda sig. Men en tung bollväst kramar om en och skyddar från yttre stimuli. De som har svårt med kroppslig kontakt upplever att den skyddande bubblan förstärks och man får en ökad trygghet och lugn.

Bollvästen är av elastiskt material som sitter tätt intill kroppen. På västens fram- och baksida finns kanaler som är fyllda med tunga plastkulor. Västen stängs med blixtlås och har ett enkelt snörsystem i ryggen och sidorna som gör det lätt att anpassa västen individuellt för att ge användaren mesta möjliga sinnesstimulans. Västens speciella design ger punktvis tryck på huden, vilket stimulerar både det djupa beröringssinnet och muskel-led sinnet. De många sinnesintrycken sänder impulser till centrala nervsystemet och ger en bättre kroppsuppfattning, något som verkar lugnande och skänker trygghet och ökat välbefinnande.

Bolltäcket och kedjetäcket fungera på samma sätt som bollvästen.

Bolltäcket ger bättre vila och sömn, trygghet och ro Många använder bolltäcket både till att sova med och till att få lugn om dagen. När man har oro i kroppen, fysisk och/eller psykisk, påverkar det ens kroppsförnimmelse, eftersom hjärnan lägger energi på andra saker än på att lägga märke till kroppen. Under bolltäcket finner man trygghet och ro. Det hjälper många att somna snabbare och att sova. Tryggare och därigenom få mer energi över i vardagslivet.

En användare berättar: Jag använder bolltäcket varje natt och ibland på dagen, bland annat för att samla mina tankar och sinnesintryck – de följs nämligen inte alltid åt.

Skillnaden är att man kan ha bollvästen på sig när man går ut, som skydd. Täcken har man för att slappna av att varva ner minska stress och att få bättre sömn på natten. Man drömmer inga mardrömmar.  Kan minska och sluta med sömnmedicin.

Som det är just nu finns svårigheter att få en bollväst förskrivet från arbetsterapeut. Det krävs att man har en specialremiss särskild ansökan och åberopar fritt val av hjälpmedel.  Bollvästen kostar 3600 kr.

Bästa hälsningar

/Anneli Westling

RSMH Hjälpmedelsambassadör


Projektresultat

Hjälpmedelsinstitutet (HI) fick 2009 i uppdrag av regeringen att utveckla och informera om bra hjälpmedel för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Inom ramen för regeringsuppdraget ” Hjälpmedel i fokus” annonserade HI ut ansökan om medel till projekt i tre olika omgångar. Projekten avslutas nu december 2011 och resultaten av de olika projekten har samlats i en katalog som ni hittar här:   

http://www.hi.se/sv-se/Arbetsomraden/Projekt/hjalpmedelifokus/Hjalpmedel-i-fokus-for-personer-med-psykisk-funktionsnedsattning/Projektkatalog/

Bästa hälsningar

/Anneli Westling