ECT-behandling sker i det fördolda

Jimmieblogg2Socialstyrelsen uppmärksammade igår i ett pressmeddelande att inte ens hälften av alla ECT- behandlingar rapporteras till Socialstyrelsens patientregister. ECT, eller elektokonvulsiv behandling innebär att man framkallar ett epileptiskt anfall hos patienten med hjälp av elektricitet. Det låter obehagligt. Dessutom kan behandlingen ge allvarliga biverkningar som exempelvis allvarlig minnesstörning.

Att så riskfyllda behandlingar kan ske i det fördolda är skrämmande. Det innebär att biverkningar inte går att kartlägga och heller inte anledningen till att ECT sattes in. Detta skapar otrygghet för patienter och deras anhöriga och kunskapsluckor om ECTs verkningar och biverkningar i stort. Utifrån RSMHs samlade erfarenheter finns anledning att ifrågasätta huruvida ETC endast används för de diagnosgrupper där det finns evidens för att behandlingen fungerar.

Att sedan uppgiften att utföra ECT-behandling kan delegeras till ”någon som har tillräcklig kompetens och erfarenhet” låter ytterst godtyckligt. Kanske behöver regelverket kring vem som får utföra ECT stramas upp samtidigt som man inför tydligare bestämmelser om att alla ECT-behandlingar ska rapporteras till Socialstyrelsen, även de som inte utförts av läkare.

/Jimmie Trevett
Förbundsordförande, RSMH